REGULAMIN POBYTU

§1 Przedmiot regulaminu

1.    Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy.
2.    Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej, e-mailowej lub online), zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt przez Gościa (najemcę).
3.    Zawierając umowę Gość (najemca) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz skanu paragonu (dokumentu sprzedaży) drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Gościa.
4.    Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Apartamentu.
5.    Regulamin dostępny jest w Apartamencie oraz na stronie internetowej www.garncarska1.pl

 

§2 Doba hotelowa, Rezerwacja

1.    Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15 i kończy się do godz. 11.00 dnia następnego.
2.    Z apartamentu można korzystać wyłącznie po dopełnieniu formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt.
3.     Rezerwacja apartamentu dokonywana jest w następujący sposób:
a. po złożeniu oferty przez Gościa, wynajmujący dokonuje wstępnej rezerwacji, którą potwierdza dokumentem przesyłanym najemcy za pośrednictwem e-maila lub faxu, w dokumencie tym określony jest czas pobytu oraz kwota opłaty za cały pobyt,
b. za skrócenie przez Gościa zakupionego pobytu Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
4.    Odmowa wypełnienia i podpisania karty meldunkowej jest równoznaczna z anulowaniem rezerwacji i zachowaniem opłaty przez Wynajmującego. 
5.    Wynajmujący zastrzega prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny ze względów technicznych i innych niezależnych od niego, w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji.
6.    W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc lub naruszenia przez Gościa niniejszego Regulaminu.
7.    Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu złamał Regulamin Apartamentu, wyrządził szkodę w mieniu Apartamentu lub innych Gości, albo na osobie Gości, pracowników Apartamentu czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Apartamentu.

 §3 WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

1.    Gość nie ma prawa przekazywać, udostępniać bądź podnajmować zwalnianego Apartamentu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego
2.     Na terenie Obiektu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-07.00.
3.     W Obiekcie nie mogą przebywać osoby trzecie nie zgłoszone Wynajmującemu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione w Apartamencie, mienie Apartamentu jak i szkody wyrządzone przez te osoby.
4.    Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np: grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych. 
5.    Przy każdorazowym opuszczaniu Apartamentu Gość obowiązany jest zgasić światło, zakręcić wodę oraz zamknąć Apartament na klucz.
6.    Zabronione jest przebywanie zwierząt w Apartamencie.
7.    Zabronione jest palenie papierosów na terenie całego Obiektu.
8.    Parking przed budynkiem jest płatny, a stawka należna widoczna jest podczas składania rezerwacji w serwisie Booking (www.booking.com) oraz na stronie internetowej www.garncarska1.pl
9.    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa, a także za nieuiszczenie lub nieprawidłowe uiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

 §4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.    Gość ponosi pełną odpowiedzialność  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń w Apartamencie, nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.
2.    Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałych szkodach w mieniu/wyposażeniu Apartamentu, a także zgłosić niezwłocznie wszelkie inne nieprawidłowości.
3.    Wynajmujący nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do Gości
4.    Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie, (po jego opuszczeniu) zostaną odesłane na jego adres wskazany przez Gościa. Wynajmujący kosztami wysyłki obciąży Gościa. Jeżeli w terminie 7 dni od zakończenia pobytu Gość nie dostarczy adresu wysyłki, pozostawione rzeczy zostaną zutylizowane.

 
§5 OPŁATY DODATKOWE

1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu na Gościa  zostanie nałożona opłata dodatkowa. Wysokość opłat dodatkowych przedstawia się następującą (ceny netto):
a) ponadnormatywne sprzątanie: od 250 zł 
b) opłata administracyjna (zakłócenie ciszy nocnej, zakłócenie spokoju innym mieszkańcom i Gości, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł
c) zniszczenie/kradzież telewizora: 1500 zł
d) zniszczenie/kradzież ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 25 zł/ręcznik kuchenny
e) zniszczenie/kradzież pościeli: 50 zł/poszwa, 30 zł/poszewka, 20 zł/poszewka na jasiek, 200 zł/kołdra, 100 zł/poduszka, 60 zł/jasiek, 60 zł/prześcieradło
f) zniszczenie/kradzież naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości)
g) zalanie sofy/łóżka: 300 zł
h) zniszczenie krzesła: 300 zł
i) zniszczenie/kradzież obrazu: wg ceny na etykiecie.
j) czyszczenie ścian/malowanie – 50 zł/m2
k) wymiana okna – 1500 zł
l) naprawa kabiny prysznicowej – 1500 zł
m) pozostałe zniszczenia – zgodnie z kosztami naprawy
n) wykorzystanie wizerunku apartamentu – 500 zł
o) dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji – 150 zł za osobę
p) zagubienie/kradzież klucza – 500 zł
2. W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu Wynajmujący nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Dokonanie rezerwacji w obiekcie The Loft Garncarska : telefonicznie lub online na stronie www.booking.comwww.garncarska1.pl świadczy o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Gościa.
2.    Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez RAFAŁ MICHALSKI PPHU R&K HAFT, ul. Witosa 38, 97-300 Piotrków Trybunalski dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
3.    Gość nie może dokonywać zmian w Apartamencie i jego wyposażeniu.

Stan na dzień 01.02.2022 r.

Scroll to Top